Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Velostreet.com naudojami slapukai (cookie)

Mūsų Tinklalapyje cookie (slapukai) naudojami Tinklalapio lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.

Informacija Iš INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.VELOSTREET.COM PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLIŲ

 13. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

13.1. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas sąžiningai ir tiksliai tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis šiais tikslais:

13.1.1. Kliento dalyvavimo pirkėjų lojalumo (nuolaidų) programoje užtikrinimas, tiesioginė rinkodara, kiek ji susijusi su lojalumo (nuolaidų) programa.

13.1.2. Elektroninė prekyba (klientų užsakymų vykdymas ir garantinis aptarnavimas).

13.1.3. Tiesioginė rinkodara.

13.2. Pardavėjas gauna bei tvarko Pirkimo pardavimo taisyklių 13.1.2 punkte nurodytais tikslais Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 2 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba pirkimo momento. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

13.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 13.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

13.4.Pardavėjas yra Pirkėjo pasirinktos lizingo bendrovės duomenų tvarkytojas ir tvarko Pirkėjo, sudariusio lizingo sutartį asmens duomenis. Vykdydamas lizingo bendrovės pavedimą, lizingo sutarties rengimo, sudarymo ir vykdymo tikslais, Pardavėjas perduoda Pirkėjo, pasirinkusio pirkimo būdą išsimokėtinai, įvestus duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, lizingo sutartimi įsigyjama prekė, kiekis, kaina, suma) Pirkėjo pasirinktai lizingo bendrovei.

13.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

13.5.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

13.5.2. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

13.5.3. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

13.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

13.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

13.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

13.9. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik esant Pirkėjo sutikimui dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais arba esant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodytam teisėto tvarkymo kriterijui. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas nesutikimo motyvų bet kada atsisakyti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Greitasis meniu