• Menyu komponentov velosipeda
  • WTB saddle

Gravel-Adventure Road

45cm
46cm (18")
48cm (19")
49cm
49cm (19,29")
50cm (19,5")
51cm (20")
52cm
52cm (20,5")
53cm (20,87")
54cm
54cm (21")
55cm (21,5")
56cm
56cm (22")
57cm (22,5")
58cm
58cm (23")
59cm (23,23")
60cm (23,5")
61cm
61cm (24")
64cm
27,5" (650B)
28"
29"
Breezer
Drag
Fuji
2021
2022
2023
Цена: :
Быстрое меню